Najlepszy autor treści AI

Najlepszy autor treści AI

Twórz zoptymalizowane pod kątem SEO i unikalne treści dla swoich blogów, reklam, e-maili i stron internetowych 10 razy szybciej i oszczędzaj godziny pracy.

Nie wymagamy karty kredytowej.
hero-image shape shape
Jak?

Jak to działa?

Aby wygenerować treść, musisz wykonać kilka prostych kroków. Wykorzystaj sztuczną inteligencję i oszczędzaj czas.

1

Wybierz szablon

Wybierz szablon tworzenia treści. Dostępnych jest wiele szablonów dla wszystkich Twoich potrzeb.

2

Wypełnić formularz

Wprowadź szczegółowy opis treści. Powiedz AI, czego chcesz.

3

Zdobądź swoje treści

Uzyskaj unikalną zawartość wysokiej jakości. Treść jest wolna od plagiatu i można z niej korzystać w dowolnym miejscu.

Szablony

Autor treści AI

Wygeneruj wymaganą treść za pomocą ponad 60 szablonów do tworzenia treści.

Article And Blogs

Ads And Marketing Tools

General Writing

Ecommerce

Social Media

Website

Other

Chatboty

Asystenci czatu AI

AI ChatBots wykorzystują sztuczną inteligencję do zrozumienia Twoich pytań i rozmów oraz odpowiadania na nie. Chatboty są naprawdę pomocne, ponieważ mogą udzielić natychmiastowej i spersonalizowanej pomocy.

Oferujemy szeroką gamę wyspecjalizowanych chatbotów w różnych branżach. W. Doradca ds. Relacji, Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Life Coach, Prawnik, Lekarz itp.

Czatuj teraz
about-image
cennik

Nasze plany cenowe

Oferujemy elastyczne plany cenowe dostosowane do zróżnicowanych potrzeb naszych klientów.

14 days trial

Test
Cechy  14 days trial
 • 39 Szablony dokumentów AI
 • 5,000 Słowa na miesiąc
 • Czat SI
 • 8 Boty czatu AI
 • Kod SI
 • Ukryj reklamy
shape
Często zadawane pytania

Jakieś pytania? Odpowiedziano

Naszym celem jest udzielenie odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących naszego produktu.

Dziękujemy za subskrypcję. Cieszymy się, że wybrałeś naszą usługę. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z naszych szablonów AI.

Krok 1: Wybierz żądany język
W prawym górnym rogu możesz użyć myszki, aby wybrać język, w którym chcesz korzystać z całego programu. Nasza platforma akceptuje to ustawienie, o ile jest to możliwe.

Krok 2: Wybierz odpowiedni szablon
Nasze szablony AI oferują różne opcje, aby osiągnąć pożądany rezultat. Na przykład, jeśli chcesz napisać artykuł, wybierz szablon "Napisz artykuł" i wprowadź tytuł w odpowiednim polu. Poniżej możesz wprowadzić ważne informacje, które mają zostać przetworzone w artykule.

Krok 3: Wybierz język i jakość tekstu
Wprowadź wszystkie informacje w wybranym języku, aby tekst został wygenerowany w tym samym języku. Możesz także określić jakość tekstu.

Krok 4: Określ żądany ton głosu
Określ ton głosu, jaki ma mieć wygenerowany tekst, aby stworzyć pożądany nastrój.

Krok 5: Liczba wygenerowanych tekstów i ich długość
Zdecyduj, ile tekstów ma zostać wygenerowanych, z których możesz wybrać najlepszy. Określ również długość tekstu.

Krok 6: Kliknij "Generuj
Po dokonaniu wszystkich ustawień, kliknij "Generuj". Nasz system wygeneruje tekst.

Krok 7: Zapisz wygenerowany tekst
Nad polem tekstowym znajduje się opcja zapisania wygenerowanego tekstu. Jeśli najedziesz myszką na pomarańczowe symbole, otrzymasz krótki opis funkcji.

Zwróć uwagę na następujące kwestie:
Na naszej platformie wszystkie zapisane teksty i obrazy są przechowywane przez okres 30 dni, a następnie automatycznie usuwane. Dotyczy to również tekstów generowanych anonimowo przez OpenAI.

Należy również pamiętać, że członkostwo obejmuje określoną liczbę słów każdego miesiąca, które są dystrybuowane na całej platformie. Jeśli więc podejmiesz kilka prób uzyskania określonego tekstu, każde wejście i wynik zostaną odjęte od dostępnej liczby słów. Na pulpicie nawigacyjnym zawsze możesz zobaczyć, ile słów już wykorzystałeś i ile jeszcze masz dostępnych. Dlatego zalecamy dokładne przemyślenie pytań przed wygenerowaniem czegokolwiek.

 


©2023, AI Software Solutions

Thank you for your subscription. We are delighted that you have chosen our service. In this article, we would like to provide you with a detailed user manual for our AI templates.

Step 1: Select your desired language
At the top right, you can use the mouse to select the language in which you want to use the entire program. Our platform will adopt this setting as much as possible.

Step 2: Choose a suitable template
Our AI templates offer a variety of options to achieve your desired outcome. For example, if you want to write an article, select the "Article Writing" template and enter a title in the corresponding field. Below, you can enter important information to be included in your article.

Step 3: Choose the language and quality of the text
Enter all information in the desired language for the text to be generated in the same language. Additionally, you can specify the quality of the text.

Step 4: Determine the desired tone
Specify the desired tone the generated text should have in order to create the desired mood.

Step 5: Number and length of generated texts
Decide how many texts should be generated for you to choose from and indicate the desired length of the text.

Step 6: Click on "Generate"
Once you have made all the settings, click on "Generate". Our system will produce the text for you.

Step 7: Save the generated text
Above the text field, you have the option to save the generated text. Hovering over the orange icons will provide a brief description of their functions.

Please note the following: On our platform, all saved texts and images are stored for a period of 30 days and then automatically deleted. This also applies to texts anonymously generated by OpenAI.

Please also note that your membership includes a certain number of words per month, which are distributed across the entire platform. Therefore, if you make multiple attempts to obtain a specific text, each input and result will be deducted from your available word count. You can always see how many words you have already used and how many are still available on the dashboard. We therefore recommend carefully considering your questions before generating anything.

Bei den Vorlagen "AI Chat" haben Sie die Möglichkeit 11 AI-Coaches in einem Chat um professionelle Antworten zu fragen. Die Coaches sind keine echten Personen, aber trotzdem antworten sie als wären sie es.  (Alle Chats werden in unserer Database nicht gespeichert)

Wir haben die folgenden Coaches:

 • John Doe- Seo Specialist
 • Victoria Royal- Business Coach
 • Anthony Renwick- Motivational Coach
 • Elizabeth Claire- Relationship Coach
 • Charli Sandford- Cyber Security specialist
 • Matthew Doe- Life Coach
 • Max Keighley- Career Counselor
 • Matilda Fong-Doctor
 • Kiara Sidney- Accountant
 • Isabel Tindal- Poet
 • Jade Tripp- Travel Guide

Fragen Sie um Rat, wenn Sie Motivation oder neue Ideen benötigen, Ihre Firma wachsen lassen wollen, ein Gedicht brauchen, usw.

 

With the "AI Chat" templates, you have the opportunity to ask 11 AI coaches for professional advice in a chat. These coaches may not be human, but they respond as if they were. (All chats are not stored in our database).

We have the following coaches available:

 • John Doe - SEO Specialist
 • Victoria Royal - Business Coach
 • Anthony Renwick - Motivational Coach
 • Elizabeth Claire - Relationship Coach
 • Charli Sandford - Cyber Security Specialist
 • Matthew Doe - Life Coach
 • Max Keighley - Career Counselor
 • Matilda Fong - Doctor
 • Kiara Sidney - Accountant
 • Isabel Tindal - Poet
 • Jade Tripp - Travel Guide

Feel free to seek guidance when you need motivation or new ideas, want to grow your company, or require a poem, and more.

Sie können einzigartige AI-Bilder entwerfen, in dem Sie oben einen ausführlichen Satz schreiben und  bei 'erweiterten Eigenschaften' eine Auswahl treffen bei den angebotenen Kategorien.

If you need any code for programming a script (any programming language is possible) you can ask the AI programm to generate the code and help you with your task.

Bij de sjablonen "AI Chat" heeft u de mogelijkheid om in een chat aan 13 AI-coaches professionele vragen te stellen. De coaches zijn geen mensen, maar toch antwoorden ze alsof ze dat wel zijn. (Alle chats worden niet opgeslagen in onze database).

We hebben de volgende coaches:

John Doe - SEO-specialist
Victoria Royal - Businesscoach
Anthony Renwick - Motivatiecoach
Elizabeth Claire - Relatiecoach
Charli Sandford - Cyberbeveiligingsspecialist
Matthew Doe - Life coach
Max Keighley - Loopbaanadviseur
Matilda Fong - Dokter
Kiara Sidney - Accountant
Isabel Tindal - Dichter
Jade Tripp - Reisgids
Frieda Jong - Gedragsdeskundige voor dieren                                   Win Jammi- Voedingsdeskundige en kok

Vraag om advies als u motivatie of nieuwe ideeën nodig heeft, uw bedrijf wilt laten groeien, een gedicht nodig heeft, op reis gaat, enzovoort.

Indien u behoefte heeft aan een code voor het programmeren van een script (in elke programmeertaal mogelijk), kunt u het AI-programma verzoeken de code te genereren.

 • Bei Ai-software-solutions.eu werden die eingegebenen Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen und geltenden Gesetzen in Europa behandelt. Die eingegebenen Daten werden nur für den angegebenen Zweck verwendet. Um ein Ergebnis nach der Eingabe zu erhalten, werden die Daten anonymisiert (dh ohne Namen, E-Mail und IP-Adresse usw.) mit einem ChatGpt-Programm ausgetauscht.
  • Es wird sorgfältig darauf geachtet, dass die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden, um die Sicherheit und den Schutz der Daten zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist eine direkte Verbindung zwischen ai-software-solutions.eu und Social-Media-Kanälen ausgeschlossen.
  • Nachdem die Eingabe auf der Website erfolgt ist, können die Antworten vom Benutzer selbst in seinem persönlichen Konto auf Ai-software-solutions.eu gespeichert werden. Ein Benutzer kann seine Daten jederzeit selbst löschen und hat somit die Kontrolle darüber.
  • Ai-software-solutions.eu teilt die eingegebenen Daten nicht mit unbefugten Dritten.
  • Es ist wichtig zu beachten, dass Ai-software-solutions.eu alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreift, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Dies beinhaltet den Schutz vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Zerstörung von Daten.
  • Es ist bei Ai-software-solutions.eu untersagt, illegale, gewalttätige oder sexuelle Inhalte einzugeben und zu generieren. Ein Benutzer kann ohne Vorankündigung als Mitglied ausgeschlossen werden, wenn er sich nicht an die Regeln hält.
  • Wenn Benutzer weitere Fragen oder Bedenken zur Behandlung ihrer Eingabe haben, können sie sich jederzeit unter contact@Ai-software-solutions.eu melden. Das Unternehmen steht gerne zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und weitere Informationen bereitzustellen.

 

©2023, AI-Software Solutions

 • Bij Ai-software-solutions.eu worden de ingevoerde gegevens volgens de privacywetgeving en geldende wetten in Europa behandeld. De ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor het opgegeven doel. Om een resultaat te verkrijgen na invoer, worden de gegevens geanonimiseerd (dwz. zonder naam, email en IP-adres, etc) uitgewisseld met een ChatGpt-programma.
 • Er wordt zorgvuldig nageleefd dat de privacyrichtlijnen worden gehandhaafd om de veiligheid en bescherming van de gegevens te waarborgen. Om deze reden is een directe koppeling tussen ai-software-solutions.eu en socialmediakanalen uitgesloten.
 • Nadat de invoer op de website is gedaan, kunnen de antwoorden door de gebruiker zelf opgeslagen worden in het persoonlijke account op Ai-software-solutions.eu. Een gebruiker kan zijn data altijd zelf verwijderen en heeft er zodoende controle over.
 • Ai-software-solutions.eu deelt de ingevoerde gegevens niet met onbevoegde derden.
 • Het is belangrijk op te merken dat Ai-software-solutions.eu alle benodigde technische en organisatorische maatregelen neemt om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Dit omvat bescherming tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging van gegevens.
 • Het is bij Ai-software-solutions.eu verboden om illegale, gewelddadige of seksuele inhoud in te voeren en te genereren. Een gebruiker kan zonder kennisgeving als lid worden uitgesloten als hij/zij zich niet aan de regels houdt.
 • Als gebruikers verdere vragen of bezorgdheden hebben over de behandeling van hun invoer, kunnen ze te allen tijde contact opnemen met contact@Ai-software-solutions.eu. Het bedrijf staat graag klaar om alle vragen te beantwoorden en verdere informatie te verstrekken.

 

©2023, AI-Software Solutions

 

At Ai-software-solutions.eu, the entered data is handled in accordance with privacy legislation and applicable laws in Europe. The entered data is only used for the specified purpose. To obtain a result after input, the data is anonymized (i.e., without name, email, and IP address, etc.) and exchanged with a ChatGpt program.

Care is taken to ensure that privacy guidelines are adhered to in order to guarantee the security and protection of the data. For this reason, a direct link between ai-software-solutions.eu and social media channels is excluded.

After input on the website, users can save the answers themselves in their personal account on Ai-software-solutions.eu. A user can always delete their data and thus has control over it.

Ai-software-solutions.eu does not share the entered data with unauthorized third parties.

It is important to note that Ai-software-solutions.eu takes all necessary technical and organizational measures to ensure the security of the data. This includes protection against unauthorized access, loss, or destruction of data.

It is prohibited to enter and generate illegal, violent, or sexual content at Ai-software-solutions.eu. A user can be excluded as a member without notice if they do not comply with the rules.

If users have further questions or concerns about the handling of their input, they can contact contact@Ai-software-solutions.eu at any time. The company is happy to answer all questions and provide further information.

 

In dit artikel willen we u een gedetailleerde handleiding geven voor onze AI-templates (61).

Stap 1: Kies uw gewenste taal:
Bovenaan rechts kunt u met de muis de taal selecteren waarin u het hele programma wilt gebruiken. Ons platform zal deze instelling aannemen, voor zover mogelijk.

Stap 2: Kies een geschikt template:
Onze AI-templates bieden een scala aan opties om het gewenste resultaat te behalen. Als u bijvoorbeeld een artikel wilt schrijven, selecteert u het template "Artikel schrijven" en voert u een titel in het bijbehorende veld in. Hieronder kunt u belangrijke informatie invoeren die in uw artikel verwerkt moet worden.

Stap 3: Selecteer de taal en kwaliteit van de tekst:
Voer alle informatie in de gewenste taal in, zodat de tekst in dezelfde taal wordt gegenereerd. Daarnaast kunt u de kwaliteit van de tekst bepalen.

Stap 4: Bepaal de gewenste toon:
Stel de gewenste toon in voor de gegenereerde tekst om de gewenste sfeer te creëren.

Stap 5: Aantal en lengte van gegenereerde teksten:
Beslis hoeveel teksten gegenereerd moeten worden waaruit u de beste kunt kiezen. Geef ook aan hoe lang de tekst moet zijn.

Stap 6: Klik op "Genereren":
Nadat u alle instellingen heeft gemaakt, klikt u op "Genereren". Ons systeem zal de tekst voor u produceren.

Stap 7: Sla de gegenereerde tekst op:
Boven het tekstveld heeft u de mogelijkheid om de gegenereerde tekst op te slaan. Als u met de muis over de oranje symbolen beweegt, krijgt u een korte beschrijving van de functies.

Let op het volgende:
Op ons platform worden alle opgeslagen teksten in uw eigen account maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Sommige functies slaan slechts 24 uur alle documenten op. Dit geldt ook voor teksten die anoniem zijn gegenereerd door OpenAI. Het wordt daarom aanbevolen om alles gegenereerde onmiddellijk te downloaden en thuis op te slaan.

Houd er ook rekening mee dat uw lidmaatschap maandelijks een bepaald aantal woorden omvat dat over het hele platform wordt verdeeld. Dus als u meerdere pogingen onderneemt om een bepaalde tekst te verkrijgen, wordt elke invoer en elk resultaat afgetrokken van uw beschikbare woordaantal. Op het dashboard kunt u altijd zien hoeveel woorden u al heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn. We raden u daarom aan om uw vragen zorgvuldig te overwegen voordat u iets genereert.

 

In dit artikel willen we u een gedetailleerde handleiding geven voor onze AI-templates (61).

Stap 1: Kies uw gewenste taal:
Bovenaan rechts kunt u met de muis de taal selecteren waarin u het hele programma wilt gebruiken. Ons platform zal deze instelling aannemen, voor zover mogelijk.

Stap 2: Kies een geschikt template:
Onze AI-templates bieden een scala aan opties om het gewenste resultaat te behalen. Als u bijvoorbeeld een artikel wilt schrijven, selecteert u het template "Artikel schrijven" en voert u een titel in het bijbehorende veld in. Hieronder kunt u belangrijke informatie invoeren die in uw artikel verwerkt moet worden.

Stap 3: Selecteer de taal en kwaliteit van de tekst:
Voer alle informatie in de gewenste taal in, zodat de tekst in dezelfde taal wordt gegenereerd. Daarnaast kunt u de kwaliteit van de tekst bepalen.

Stap 4: Bepaal de gewenste toon:
Stel de gewenste toon in voor de gegenereerde tekst om de gewenste sfeer te creëren.

Stap 5: Aantal en lengte van gegenereerde teksten:
Beslis hoeveel teksten gegenereerd moeten worden waaruit u de beste kunt kiezen. Geef ook aan hoe lang de tekst moet zijn.

Stap 6: Klik op "Genereren":
Nadat u alle instellingen heeft gemaakt, klikt u op "Genereren". Ons systeem zal de tekst voor u produceren.

Stap 7: Sla de gegenereerde tekst op:
Boven het tekstveld heeft u de mogelijkheid om de gegenereerde tekst op te slaan. Als u met de muis over de oranje symbolen beweegt, krijgt u een korte beschrijving van de functies.

Let op het volgende:
Op ons platform worden alle opgeslagen teksten in uw eigen account maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Sommige functies slaan slechts 24 uur alle documenten op. Dit geldt ook voor teksten die anoniem zijn gegenereerd door OpenAI. Het wordt daarom aanbevolen om alles gegenereerde onmiddellijk te downloaden en thuis op te slaan.

Houd er ook rekening mee dat uw lidmaatschap maandelijks een bepaald aantal woorden omvat dat over het hele platform wordt verdeeld. Dus als u meerdere pogingen onderneemt om een bepaalde tekst te verkrijgen, wordt elke invoer en elk resultaat afgetrokken van uw beschikbare woordaantal. Op het dashboard kunt u altijd zien hoeveel woorden u al heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn. We raden u daarom aan om uw vragen zorgvuldig te overwegen voordat u iets genereert.