Bästa AI-innehållsskribent

Bästa AI-innehållsskribent

Skapa SEO-optimerat och unikt innehåll för dina bloggar, annonser, e-postmeddelanden och webbplats 10 gånger snabbare och spara timmars arbete.

Inget kreditkort krävs.
hero-image shape shape
Hur?

Hur fungerar det?

Du måste följa några enkla steg för att skapa ditt innehåll. Använd AI och spara din tid.

1

Välj en mall

Välj en mall för att skapa innehåll. Flera mallar finns tillgängliga för alla dina behov.

2

Fyll i formuläret

Ange en detaljerad beskrivning av ditt innehåll. Berätta för AI:n vad du vill ha.

3

Få ditt innehåll

Få ett unikt innehåll av hög kvalitet. Innehållet är fritt från plagiat och du kan använda det var som helst.

Mallar

AI Content Writer

Skapa ditt nödvändiga innehåll med över 60+ mallar för innehållsskapande.

Article And Blogs

Ads And Marketing Tools

General Writing

Ecommerce

Social Media

Website

Other

ChatBots

AI-chattassistenter

AI ChatBots använder artificiell intelligens för att förstå och svara på dina frågor och konversationer. Chatbots är verkligen användbara eftersom de kan ge dig omedelbar och personlig hjälp.

Vi erbjuder ett brett utbud av specialiserade chatbots inom olika branscher. I. Relationsrådgivare, Affärscoach, Motivationstalare, Livscoach, Advokat, Läkare mm.

chatta nu
about-image
Prissättning

Våra prisplaner

Vi erbjuder flexibla prissättningsplaner för att passa våra kunders olika behov.

14 days trial

Rättegång
Funktioner av  14 days trial
 • 39 AI-dokumentmallar
 • 5,000 Ord per månad
 • AI Chat
 • 8 AI Chat Bots
 • AI-kod
 • Dölj annonser
shape
FAQ

Några frågor? Svarade

Här strävar vi efter att ge dig svar på några av de vanligaste frågorna om vår produkt.

Tack för din prenumeration. Vi är glada att du har valt vår tjänst. I den här artikeln vill vi ge dig detaljerade instruktioner om hur du använder våra AI-mallar.

Steg 1: Välj önskat språk
Längst upp till höger kan du med musen välja vilket språk du vill använda hela programmet på. Vår plattform accepterar denna inställning så långt det är möjligt.

Steg 2: Välj en lämplig mall
Våra AI-mallar erbjuder en mängd olika alternativ för att uppnå önskat resultat. Om du t.ex. vill skriva en artikel väljer du mallen "Skriv en artikel" och anger en titel i det aktuella fältet. Nedanför detta kan du ange viktig information som ska behandlas i din artikel.

Steg 3: Välj språk och kvalitet på texten
Ange all information på önskat språk så att texten genereras på samma språk. Du kan också ange kvaliteten på texten.

Steg 4: Bestäm önskad ton i rösten
Bestäm vilken ton du vill att den genererade texten ska ha för att skapa önskad stämning.

Steg 5: Antal genererade texter och deras längd
Bestäm hur många texter som ska genereras för att du ska kunna välja den bästa. Ange också hur lång texten ska vara.

Steg 6: Klicka på "Generera
När du har gjort alla inställningar klickar du på "Generera". Vårt system kommer att producera texten åt dig.

Steg 7: Spara den genererade texten
Ovanför textfältet har du möjlighet att spara den genererade texten. Om du för muspekaren över de orangefärgade symbolerna får du en kort beskrivning av funktionerna.

Observera följande:
På vår plattform sparas alla sparade texter och bilder i 30 dagar och raderas sedan automatiskt. Detta gäller även texter som genereras anonymt av OpenAI.

Observera också att ditt medlemskap inkluderar ett visst antal ord varje månad, som fördelas över hela plattformen. Så om du gör flera försök att få en viss text kommer varje inmatning och resultat att dras av från ditt tillgängliga antal ord. På instrumentpanelen kan du alltid se hur många ord du redan har använt och hur många du fortfarande har tillgängliga. Därför rekommenderar vi att du tänker igenom dina frågor noga innan du genererar något.
©2023, AI Software Solutions

Translated with DeepL

Thank you for your subscription. We are delighted that you have chosen our service. In this article, we would like to provide you with a detailed user manual for our AI templates.

Step 1: Select your desired language
At the top right, you can use the mouse to select the language in which you want to use the entire program. Our platform will adopt this setting as much as possible.

Step 2: Choose a suitable template
Our AI templates offer a variety of options to achieve your desired outcome. For example, if you want to write an article, select the "Article Writing" template and enter a title in the corresponding field. Below, you can enter important information to be included in your article.

Step 3: Choose the language and quality of the text
Enter all information in the desired language for the text to be generated in the same language. Additionally, you can specify the quality of the text.

Step 4: Determine the desired tone
Specify the desired tone the generated text should have in order to create the desired mood.

Step 5: Number and length of generated texts
Decide how many texts should be generated for you to choose from and indicate the desired length of the text.

Step 6: Click on "Generate"
Once you have made all the settings, click on "Generate". Our system will produce the text for you.

Step 7: Save the generated text
Above the text field, you have the option to save the generated text. Hovering over the orange icons will provide a brief description of their functions.

Please note the following: On our platform, all saved texts and images are stored for a period of 30 days and then automatically deleted. This also applies to texts anonymously generated by OpenAI.

Please also note that your membership includes a certain number of words per month, which are distributed across the entire platform. Therefore, if you make multiple attempts to obtain a specific text, each input and result will be deducted from your available word count. You can always see how many words you have already used and how many are still available on the dashboard. We therefore recommend carefully considering your questions before generating anything.

Bei den Vorlagen "AI Chat" haben Sie die Möglichkeit 11 AI-Coaches in einem Chat um professionelle Antworten zu fragen. Die Coaches sind keine echten Personen, aber trotzdem antworten sie als wären sie es.  (Alle Chats werden in unserer Database nicht gespeichert)

Wir haben die folgenden Coaches:

 • John Doe- Seo Specialist
 • Victoria Royal- Business Coach
 • Anthony Renwick- Motivational Coach
 • Elizabeth Claire- Relationship Coach
 • Charli Sandford- Cyber Security specialist
 • Matthew Doe- Life Coach
 • Max Keighley- Career Counselor
 • Matilda Fong-Doctor
 • Kiara Sidney- Accountant
 • Isabel Tindal- Poet
 • Jade Tripp- Travel Guide

Fragen Sie um Rat, wenn Sie Motivation oder neue Ideen benötigen, Ihre Firma wachsen lassen wollen, ein Gedicht brauchen, usw.

 

With the "AI Chat" templates, you have the opportunity to ask 11 AI coaches for professional advice in a chat. These coaches may not be human, but they respond as if they were. (All chats are not stored in our database).

We have the following coaches available:

 • John Doe - SEO Specialist
 • Victoria Royal - Business Coach
 • Anthony Renwick - Motivational Coach
 • Elizabeth Claire - Relationship Coach
 • Charli Sandford - Cyber Security Specialist
 • Matthew Doe - Life Coach
 • Max Keighley - Career Counselor
 • Matilda Fong - Doctor
 • Kiara Sidney - Accountant
 • Isabel Tindal - Poet
 • Jade Tripp - Travel Guide

Feel free to seek guidance when you need motivation or new ideas, want to grow your company, or require a poem, and more.

Sie können einzigartige AI-Bilder entwerfen, in dem Sie oben einen ausführlichen Satz schreiben und  bei 'erweiterten Eigenschaften' eine Auswahl treffen bei den angebotenen Kategorien.

If you need any code for programming a script (any programming language is possible) you can ask the AI programm to generate the code and help you with your task.

Indien u behoefte heeft aan een code voor het programmeren van een script (in elke programmeertaal mogelijk), kunt u het AI-programma verzoeken de code te genereren.

 • Bei Ai-software-solutions.eu werden die eingegebenen Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen und geltenden Gesetzen in Europa behandelt. Die eingegebenen Daten werden nur für den angegebenen Zweck verwendet. Um ein Ergebnis nach der Eingabe zu erhalten, werden die Daten anonymisiert (dh ohne Namen, E-Mail und IP-Adresse usw.) mit einem ChatGpt-Programm ausgetauscht.
  • Es wird sorgfältig darauf geachtet, dass die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden, um die Sicherheit und den Schutz der Daten zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist eine direkte Verbindung zwischen ai-software-solutions.eu und Social-Media-Kanälen ausgeschlossen.
  • Nachdem die Eingabe auf der Website erfolgt ist, können die Antworten vom Benutzer selbst in seinem persönlichen Konto auf Ai-software-solutions.eu gespeichert werden. Ein Benutzer kann seine Daten jederzeit selbst löschen und hat somit die Kontrolle darüber.
  • Ai-software-solutions.eu teilt die eingegebenen Daten nicht mit unbefugten Dritten.
  • Es ist wichtig zu beachten, dass Ai-software-solutions.eu alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreift, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Dies beinhaltet den Schutz vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Zerstörung von Daten.
  • Es ist bei Ai-software-solutions.eu untersagt, illegale, gewalttätige oder sexuelle Inhalte einzugeben und zu generieren. Ein Benutzer kann ohne Vorankündigung als Mitglied ausgeschlossen werden, wenn er sich nicht an die Regeln hält.
  • Wenn Benutzer weitere Fragen oder Bedenken zur Behandlung ihrer Eingabe haben, können sie sich jederzeit unter contact@Ai-software-solutions.eu melden. Das Unternehmen steht gerne zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und weitere Informationen bereitzustellen.

 

©2023, AI-Software Solutions

 • Bij Ai-software-solutions.eu worden de ingevoerde gegevens volgens de privacywetgeving en geldende wetten in Europa behandeld. De ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor het opgegeven doel. Om een resultaat te verkrijgen na invoer, worden de gegevens geanonimiseerd (dwz. zonder naam, email en IP-adres, etc) uitgewisseld met een ChatGpt-programma.
 • Er wordt zorgvuldig nageleefd dat de privacyrichtlijnen worden gehandhaafd om de veiligheid en bescherming van de gegevens te waarborgen. Om deze reden is een directe koppeling tussen ai-software-solutions.eu en socialmediakanalen uitgesloten.
 • Nadat de invoer op de website is gedaan, kunnen de antwoorden door de gebruiker zelf opgeslagen worden in het persoonlijke account op Ai-software-solutions.eu. Een gebruiker kan zijn data altijd zelf verwijderen en heeft er zodoende controle over.
 • Ai-software-solutions.eu deelt de ingevoerde gegevens niet met onbevoegde derden.
 • Het is belangrijk op te merken dat Ai-software-solutions.eu alle benodigde technische en organisatorische maatregelen neemt om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Dit omvat bescherming tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging van gegevens.
 • Het is bij Ai-software-solutions.eu verboden om illegale, gewelddadige of seksuele inhoud in te voeren en te genereren. Een gebruiker kan zonder kennisgeving als lid worden uitgesloten als hij/zij zich niet aan de regels houdt.
 • Als gebruikers verdere vragen of bezorgdheden hebben over de behandeling van hun invoer, kunnen ze te allen tijde contact opnemen met contact@Ai-software-solutions.eu. Het bedrijf staat graag klaar om alle vragen te beantwoorden en verdere informatie te verstrekken.

 

©2023, AI-Software Solutions

 

At Ai-software-solutions.eu, the entered data is handled in accordance with privacy legislation and applicable laws in Europe. The entered data is only used for the specified purpose. To obtain a result after input, the data is anonymized (i.e., without name, email, and IP address, etc.) and exchanged with a ChatGpt program.

Care is taken to ensure that privacy guidelines are adhered to in order to guarantee the security and protection of the data. For this reason, a direct link between ai-software-solutions.eu and social media channels is excluded.

After input on the website, users can save the answers themselves in their personal account on Ai-software-solutions.eu. A user can always delete their data and thus has control over it.

Ai-software-solutions.eu does not share the entered data with unauthorized third parties.

It is important to note that Ai-software-solutions.eu takes all necessary technical and organizational measures to ensure the security of the data. This includes protection against unauthorized access, loss, or destruction of data.

It is prohibited to enter and generate illegal, violent, or sexual content at Ai-software-solutions.eu. A user can be excluded as a member without notice if they do not comply with the rules.

If users have further questions or concerns about the handling of their input, they can contact contact@Ai-software-solutions.eu at any time. The company is happy to answer all questions and provide further information.

 

In dit artikel willen we u een gedetailleerde handleiding geven voor onze AI-templates (61).

Stap 1: Kies uw gewenste taal:
Bovenaan rechts kunt u met de muis de taal selecteren waarin u het hele programma wilt gebruiken. Ons platform zal deze instelling aannemen, voor zover mogelijk.

Stap 2: Kies een geschikt template:
Onze AI-templates bieden een scala aan opties om het gewenste resultaat te behalen. Als u bijvoorbeeld een artikel wilt schrijven, selecteert u het template "Artikel schrijven" en voert u een titel in het bijbehorende veld in. Hieronder kunt u belangrijke informatie invoeren die in uw artikel verwerkt moet worden.

Stap 3: Selecteer de taal en kwaliteit van de tekst:
Voer alle informatie in de gewenste taal in, zodat de tekst in dezelfde taal wordt gegenereerd. Daarnaast kunt u de kwaliteit van de tekst bepalen.

Stap 4: Bepaal de gewenste toon:
Stel de gewenste toon in voor de gegenereerde tekst om de gewenste sfeer te creëren.

Stap 5: Aantal en lengte van gegenereerde teksten:
Beslis hoeveel teksten gegenereerd moeten worden waaruit u de beste kunt kiezen. Geef ook aan hoe lang de tekst moet zijn.

Stap 6: Klik op "Genereren":
Nadat u alle instellingen heeft gemaakt, klikt u op "Genereren". Ons systeem zal de tekst voor u produceren.

Stap 7: Sla de gegenereerde tekst op:
Boven het tekstveld heeft u de mogelijkheid om de gegenereerde tekst op te slaan. Als u met de muis over de oranje symbolen beweegt, krijgt u een korte beschrijving van de functies.

Let op het volgende:
Op ons platform worden alle opgeslagen teksten in uw eigen account maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Sommige functies slaan slechts 24 uur alle documenten op. Dit geldt ook voor teksten die anoniem zijn gegenereerd door OpenAI. Het wordt daarom aanbevolen om alles gegenereerde onmiddellijk te downloaden en thuis op te slaan.

Houd er ook rekening mee dat uw lidmaatschap maandelijks een bepaald aantal woorden omvat dat over het hele platform wordt verdeeld. Dus als u meerdere pogingen onderneemt om een bepaalde tekst te verkrijgen, wordt elke invoer en elk resultaat afgetrokken van uw beschikbare woordaantal. Op het dashboard kunt u altijd zien hoeveel woorden u al heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn. We raden u daarom aan om uw vragen zorgvuldig te overwegen voordat u iets genereert.

 

In dit artikel willen we u een gedetailleerde handleiding geven voor onze AI-templates (61).

Stap 1: Kies uw gewenste taal:
Bovenaan rechts kunt u met de muis de taal selecteren waarin u het hele programma wilt gebruiken. Ons platform zal deze instelling aannemen, voor zover mogelijk.

Stap 2: Kies een geschikt template:
Onze AI-templates bieden een scala aan opties om het gewenste resultaat te behalen. Als u bijvoorbeeld een artikel wilt schrijven, selecteert u het template "Artikel schrijven" en voert u een titel in het bijbehorende veld in. Hieronder kunt u belangrijke informatie invoeren die in uw artikel verwerkt moet worden.

Stap 3: Selecteer de taal en kwaliteit van de tekst:
Voer alle informatie in de gewenste taal in, zodat de tekst in dezelfde taal wordt gegenereerd. Daarnaast kunt u de kwaliteit van de tekst bepalen.

Stap 4: Bepaal de gewenste toon:
Stel de gewenste toon in voor de gegenereerde tekst om de gewenste sfeer te creëren.

Stap 5: Aantal en lengte van gegenereerde teksten:
Beslis hoeveel teksten gegenereerd moeten worden waaruit u de beste kunt kiezen. Geef ook aan hoe lang de tekst moet zijn.

Stap 6: Klik op "Genereren":
Nadat u alle instellingen heeft gemaakt, klikt u op "Genereren". Ons systeem zal de tekst voor u produceren.

Stap 7: Sla de gegenereerde tekst op:
Boven het tekstveld heeft u de mogelijkheid om de gegenereerde tekst op te slaan. Als u met de muis over de oranje symbolen beweegt, krijgt u een korte beschrijving van de functies.

Let op het volgende:
Op ons platform worden alle opgeslagen teksten in uw eigen account maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Sommige functies slaan slechts 24 uur alle documenten op. Dit geldt ook voor teksten die anoniem zijn gegenereerd door OpenAI. Het wordt daarom aanbevolen om alles gegenereerde onmiddellijk te downloaden en thuis op te slaan.

Houd er ook rekening mee dat uw lidmaatschap maandelijks een bepaald aantal woorden omvat dat over het hele platform wordt verdeeld. Dus als u meerdere pogingen onderneemt om een bepaalde tekst te verkrijgen, wordt elke invoer en elk resultaat afgetrokken van uw beschikbare woordaantal. Op het dashboard kunt u altijd zien hoeveel woorden u al heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn. We raden u daarom aan om uw vragen zorgvuldig te overwegen voordat u iets genereert.